Maxi-Drew.pl
+48 513 174 851

Regulamin

GÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Nadawca bdcy osob fizyczn moe korzysta ze Sklepu pod warunkiem posiadania penej zdolnoci do czynnoci prawnych.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody spowodowane podaniem przez Nabywc nieprawidowych danych w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Dane podawane przez Nabywc nie mog narusza przepisów obowizujcego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3. Uytkownik Sklepu jest zobowizany do nie ujawniania osob trzecim swojego loginu oraz hasa dostpu do Sklepu.

4. Wykorzystywanie przez Nabywc wszelkich materiaów oraz innych ni materiay skadników Sklepu (loga,elementów graficznych,kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjtkiem wyraanej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

SKADANIE ZAMÓWIE, RELIZACJA, ZAWIERANIE UMÓW

1. Nabywca przed zoeniem zamówienia umieszcza w wirtualnym koszu wybrany przez siebie towar, który zamierza naby. Wirtualne koszyk jest narzdziem umoliwiajcym Nabywcy organizacj wybranych towarów, przeliczenia ich wartoci, usug przed ich zakupem. Podczas wyboru towaru Nabywca moe dowolnie zarzdza zawartoci koszyka poprzez dodawanie oraz usuwanie towarów.

2. Po ostatecznym wyborze towarów do zakupów w Sklepie, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego sucego do skadania zamówienia w Sklepie. Formularz skadania zamówienia suy do okrelenia:

 • adresu dostawy
 • sposobu dostawy
 • sposobu dokonywania patnoci

3. Nabywca dokonujc zakupu w Sklepie  wyraa tym samym zgod na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawc wycznie w celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawc podczas weryfikacji zamówienia, i zostao ono zoone nieprawidowo, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

5.Sprzedawca moe realizowa, oraz udziela porad telefonicznie lub e-mailowo. Po zoeniu tego typu zamówienia Nabywca otrzymuje drog e-mailow potwierdzenie zoenia zamówienia.

6. Po zoeniu prawidowego zamówienia, Sprzedawca przesya niezwocznie informacj o przyjciu zamówienia, kosztów transportu oraz informacji dotyczcych przypuszczalnego czasu realizacji, na adres poczty elektronicznej, podany podczas skadania zamówienia lub podczas rejestracji do Sklepu, umowa zostaje zawarta z chwil przesania Nabywcy przez Sprzedawc informacji o przyjciu zamówienia.

 

PATNOCI, ZAPATA, CENY

1. Patnoci za nabyte w Sklepie przez Nabywc towary(cena oraz koszty dostawy)dokonywane s za pomoc narzdzi patniczych udostpnionych w Sklepie lub na zasadach okrelonych przez sprzedawc. Midzy innymi Nabywca ma moliwo zapaty: w siedzibie firmy, przelewem na konto bankowe, realizacja zostanie rozpoczta gody pienidze zostan zaksigowane –gotówk osobie dostarczajcej zamówienie.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna si wówczas, gdy:

 • w przypadku zamówie realizowanych na zasadzie przedpaty w momencie zaksigowania rodków na koncie.
 • w przypadku zamówie patnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia danych osobowych.

3. Wszystkie ceny w Sklepie s cenami brutto zawierajcymi podatek VAT. Koszty dostawy uzalenione s od sposobu dostawy wybranego przez nabywc. W przypadku transportu firmowego koszty ustalane s indywidualnie.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokoci kosztów dostawy.

 

DOSTAWA

1. Dostawa nastpuje na adres wskazany przez Nabywc po uprzedniej kilkudniowej informacji. Koszty dostawy podawane s Nabywcy podczas skadania zamówienia – telefonicznie lub e-mailowo. Zoone zamówienie przez Nabywc jest równoczenie zaakceptowaniem obowizujcego kosztu dostawy.

2. Jeeli Sprzedawca nie moe speni wiadczenia z winy Klienta, a w szczególnoci w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania bdnego adresu lub kodu pocztowego, sprzedawca zastrzega sobie prawo do obcienia Nabywcy kosztami transportu dostawy.

3. W przypadku braku moliwoci skompletowania przesyki zgodnie z zoonym zamówieniem z powodu braku którego z zamówionych produktów, przesyka bdzie przesyana indywidualnie bez brakujcych produktów. Kadorazowo w takim przypadku Nabywca bdzie informowany telefonicznie.

4. Nabywca powinien dokona sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu w obecnoci podmiotu realizujcego czy przesyka nie ma uszkodze mechanicznych. W przypadku powstania takiego uszkodzenia naley w dniu dostarczenia spisa w obecnoci podmiotu realizujcego protokó szkody oraz przesa go mailem na adres firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców bdcych osobami fizycznymi bd przetwarzane przez Sprzedawc jako administratora danych osobowych w celu wiadczenia usug przez Sprzedawc, jak równie w celach marketingowych zwizanych z funkcjonowaniem przedsibiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a take dotyczcych usug i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych bdzie si odbywa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Podanie przez Nabywc swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Nabywców mog by udostpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowizujcych przepisów prawa, w tym waciwym organom wymiaru sprawiedliwoci.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizacj uprawnie wynikajcych z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostpu do treci wasnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania wasnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania wasnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególnoci prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego dania zaprzestania przetwarzania jego danych ze wzgldu na jego szczególn sytuacj, a take wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarza w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawc danych osobowych Nabywcy innemu ni Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczce Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców s chronione przez Sprzedawc przed ich udostpnieniem osobom nieupowanionym, a take innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion modyfikacj wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze technicznych i organizacyjnych.

 

POSTPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pene prawo, aby skada Sprzedawcy reklamacje dotyczce zakupionego towaru.

2. Reklamacje naley skada w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawiera:

 • imi, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy
 • dat zawarcia umowy stanowicej podstaw reklamacji
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Nadawcy
 • wszelkie okolicznoci uzasadnienia reklamacji
 • zdjcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu
 • paragon lub faktur potwierdzajc zakup

3. O rozstrzygniciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drog poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Wymiary mebli podane na stronie mog ulec nieznacznej zmianie. Zamieszczone zdjcia ofert nie odzwierciedlaj dokadnie kolorów mebli i wykocze. Wzornik kolorów i jego kolory uzalenione s od ustawienia kolorystyki monitorów Nabywców. A samo drewno to materia naturalny posiadajcy swoj struktur oraz nietypowe rysy, dziki czemu kady mebel posiada swój unikalny charakter. Jego naturalne cechy mog powodowa rónice kolorystyczne w poszczególnych elementach mebla. Dyskoloryzacja wywoana naturalnymi cechami drewna nie daje powodu do reklamacji.

5. Nabywca, który dokona zakupu w Sklepie  jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujcy dostaw do zwrotu zakupionych produktów, poprzez zoenie stosownego owiadczenia i przesanie go poczt na adres, pod warunkiem, i towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku zoenia takiego owiadczenia Nabywca zobowizany jest do niezwocznego odesania towaru na wasny koszt na adres firmy. Wtedy gwarantowany jest zwrot kosztów mebli. Zwroty nadesane poczt kuriersk lub poczt na koszt odbiorcy nie bd przyjmowane.

6. Dokonujcy zakupów na firm rkojmia zostaje wyczona.

 

ZWROTY 

 1. Nabywca ma pene prawo do zwrotu zakupionego standardowego towaru, zgodnie z obowiozujcym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawar umow na odlego, moe w terminie 14 dni kalendarzowych odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. 

 3. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umówy, w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opata ze wzgldu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana uchwytów, wybór koloru itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.

 

PODSUMOWANIE KOCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie Regulaminu. Zmiana wchodzi w ycie z chwil opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejciem w ycie nowego Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy po wejciu w ycie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptacj nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj przepisy powszechnie obowizujcego prawa polskiego, a w szczególnoci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn, a take ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomidzy stronami rozstrzygane przez waciwy sd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 01.09.2018    O FIRMIE

MAXI-DREW
DYRDA ARKADIUSZ
KUKÓW 12A
34-206 Krzeszów

OBSERWUJ NAS

 • www.wyprodukowanowpolsce.pl

Blog

SZYBKI KONTAKT

 • tel. 513 174 851
  e-mail: biuro@maxi-drew.pl

lka drewniane Copyright lozkadrewniane.com